Terms & Conditions

Last modified: October 2021

Artikel 1: Toepasselijkheid / Definities

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de service.
  Eatcard B.V. is niet verantwoordelijk voor het aanbod.
 2. De Gebruiker gaat door middel van het plaatsen van een
  bestelling/reservering direct een overeenkomst met het
  Restaurant aan voor de levering van het door de klant
  geselecteerde bestelling. Voorts stemt de Gebruiker doormiddel
  van het plaatsen van een bestelling en/of reservering in met de
  toepasselijke voorwaarden van het Restaurant.
 3. Definities: In deze Algemene Vooraarden en hierbij behorende
  Privacy- en Cookiebeleid worden de volgende definities
  gehanteerd, zowel in enkel- als meervoud toepasselijk;

  1. Klant: de natuurlijke persoon, van 18 jaar of ouder, of
   indien jonger dan 18 jaar, met toestemming van de
   ouder(s)/voogd(en) hiertoe of verondersteld deze te hebben,
   of rechtspersoon, die via de bestel/reserveringsdienst van
   Eatcard B.V. een overeenkomst afsluit met het Restaurant.
  2. Account: account met inloggegevens waarmee het mogelijk is
   voor de besteller om gebruik te maken van de (aanvullende
   functies) diensten van Eatcard B.V.
  3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de
   vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
  4. Besteldienst: de website(s) of applicatie(s) van het
   Restaurant voor, onder meer, het aanbieden van informaties
   over producten en aanbiedingen, het doorgeven van bestelling
   aan het Restaurant.
  5. Reserveringsdienst: de website(s) en/of applicatie(s) van
   het Restaurant voor, onder meer, het maken van reserveringen
   bij het Restaurant.
  6. Bestelling: de door Klant via de besteldienst geplaatste
   bestelling van (voedings-)producten.
  7. Reservering: door de Klant via Eatcard B.V. geplaatste
   reservering bij Restaurant.
  8. Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder begrepen de
   Klant) die de applicatie(s) van Eatcard B.V. bezoekt en/of
   gebruikt ongeacht in welke vorm dan ook.

 4. Het Restaurant is ten allen tijde gerechtigd om toepasselijke
  voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 5. Het Restaurant respectievelijk Eatcard B.V. wijst uitdrukkelijk
  de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Klant
  en/of Gebruiker van de hand.
 6. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden
  nietig worden verklaard of vernietigd wordt, dan blijven de
  overige bepalingen onverminderd van kracht.
 7. Eventuele onduidelijkheden en/of discussies over de uitleg of
  inhoud van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene
  Voorwaarden of situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden
  zijn vastgelegd, dienen te worden beoordeeld en te worden
  uitgelegd naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Het aanbod

 1. Het aanbod publiceert Eatcard B.V. namens het Restaurant op de
  website van het Restaurant. Eatcard B.V. aanvaardt geen
  verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het
  aanbod en van de informatie van het Restaurant.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
  vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van
  de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Als
  Eatcard B.V. gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze bedoeld
  als voorbeeld. De afbeeldingen zijn geen waarheidsgetrouwe
  weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale
  inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
  aanbod binden noch Eatcard B.V. noch het Restaurant.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant
  duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
  aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. Eatcard B.V. erkent geen aansprakelijkheid voor de
  bereikbaarheid van de website van het Restaurant.

Artikel 3: De bestelovereenkomst, -dienst en/of reserveringsdienst

 1. De overeenkomst / dienst komt tot stand op het moment dat de
  Klant de bestelling definitief maakt door plaatsing van diens
  bestelling ofwel reservering.
 2. Na ontvangst van de bestelling/reservering stuurt Eatcard B.V.
  middels een bevestigingse-mail de ontvangst van de aanvaarding
  van het aanbod.
 3. Eatcard B.V. treft passende technische en organisatorische
  maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van
  data en zorgt hij voor een veilige internetomgeving.
 4. Op Eatcard B.V. rust geen enkele aansprakelijkheid noch kan deze
  worden gevestigd inzake de uitvoering van haar dienstverlening.
 5. Eatcard B.V. heeft de inhoud van de gebruikte Besteldienst en/of
  Reserveringssysteem met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
  Desalniettemin kan Eatcard B.V. niet instaan voor de juistheid,
  volledigheid en geschiktheid. Uitgesloten is dan ook eventuele
  uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen,
  aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard of uit welke
  hoofde dan. Eatcard B.V. garandeert niet dat de aangeboden
  diensten juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet
  onrechtmatig zijn. Voorts worden door Eatcard B.V. geen
  garanties afgegeven inzake de toegankelijkheid van de
  besteldienst en/of reserveringssysteem dan wel dat deze
  ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en
  andere fouten en/of gebreken. Het Restaurant zal er echter alles
  aan doen om, rekening houdend met de stand van de techniek, de
  risico’s voor Klant(en) te beperken.
 6. Het Restaurant is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en
  zonder opgaaf van reden(en) de toegang tot de diensten permanent
  of tijdelijk te ontzetten en het account van de Gebruiker te
  deactiveren.
 7. In verband met de informatie over de status van de
  Bestelling/Reservering, dient de Klant na het plaatsen van de
  Bestelling/Reservering telefonisch of per e-mail (zoals
  aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling/Reservering)
  bereikbaar te zijn voor zowel het Restaurant als Eatcard B.V.
 8. Indien de Klant kiest voor bezorging van de bestelling, dan
  dient hij/zij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven
  bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 9. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de bestelling, dan
  dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de
  afhaallocatie van het Restaurant, die in de bevestigingsmail van
  Eatcard B.V. is weergegeven.
 10. Eatcard B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de
  uitvoering van de Overeenkomst.
 11. Eatcard B.V. kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte
  stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan
  voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang
  zijn voor een verantwoord aangaan van de bestelovereenkomst en
  de bezorgovereenkomst. Indien Eatcard B.V. op grond van dit
  onderzoek goede gronden heeft om de bestelovereenkomst niet aan
  te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
  te verbinden.

Artikel 4: Bestellingen, prijzen en betalingen

 1. Via de Bestel/Reserveringsdienst biedt het Restaurant de
  Gebruiker de mogelijkheid om bestellingen en reserveringen te
  plaatsen. Bestelling dan wel reservering vindt plaats de door
  het Restaurant beschikbaar gestelde formulieren in te vullen en
  deze te verzenden middels de daarvoor aanwezige button.
 2. Op de Besteldienst kan gebruik worden gemaakt van een minimaal
  te bestellen bedrag (exclusief bezorgkosten en eventuele andere
  bijkomende kosten).
 3. Bestellingen kunnen de gehele dag en naar wens van de Gebruiker
  worden geplaatst. Op het bestelformulier dient de gewenste
  bezorg- dan wel afhaaltijdstip opgegeven. Bezorg- en
  afhaaltijden kunnen afwijken van (fysieke) openingstijden van
  het Restaurant. Alle bezorg- en afhaaltijdstippen zijn
  indicatief. Aan eventuele aan de Gebruiker genoemde tijden kan
  Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn
  geeft Klant geen recht op enige (schade)vergoeding en/of
  (financiële) compensatie.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor
  eventuele gevolgen van druk- en/of zetfouten wordt geen enkele
  aansprakelijkheid aanvaard. Ingeval van druk- en zetfouten kan
  het Restaurant niet verplicht worden om het bestelde product
  overeenkomstig de foutieve prijs te leveren.
 5. Op Besteldienst wordt bij iedere bestelling het door Restaurant
  in rekening te brengen bedrag vermeldt, inclusief eventuele
  (bezorg)kosten en inclusief BTW.
 6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken en
  controleren van de juiste gegevens die nodig zijn voor het
  afhandelen van de geplaatste bestelling en/of reservering.
 7. Klant betaalt zijn/haar bestelling online via de door het
  Restaurant aangeboden online betaalmethode(n). Contante betaling
  is eveneens mogelijk bij afhaal of bezorging. Ingeval Klant
  kiest voor contante betaling moet hij/zij er rekening mee houden
  dat de bezorger slechts een beperkt bedrag aan wisselgeld bij
  zich heeft.
 8. Wanneer er gekozen wordt voor online betaling en deze betaling
  wordt niet geautoriseerd, wordt geweigerd of wordt geannuleerd
  dan wordt de bestelling niet bevestigd en is er geen
  overeenkomst tot stand gekomen. Het Restaurant is in dat geval
  niet verplicht de Bestelling uit te voeren.
 9. Indien Klant een betaald bedrag retour wenst te krijgen, dient
  hij/zij daarvoor contact op te nemen met het Restaurant. Eatcard
  B.V. stort geen bedragen aan Klant retour.

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen (pas) tot stand op het moment dat het
  Restaurant de Bestelling/Reservering van de Klant door middel
  van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Het is het
  Restaurant ten allen tijde en onder alle omstandigheden
  toegestaan een bestelling of reservering te annuleren binnen een
  redelijke termijn na bestelling c.q. reservering en zonder
  opgaaf van reden(en). Ingeval van annulering zal het Restaurant
  Klant hieromtrent informeren. Eventueel door Klant reeds
  verrichtte(n) betaling(en) zullen binnen een redelijke termijn
  ongedaan gemaakt worden, middels terugbetaling op de
  bankrekening van de Klant.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. Eatcard B.V. sluit louter overeenkomsten met betrekking tot
  ‘zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid
  hebben’ in de zin van artikel 6:230p lid f sub 2 BW. Het
  herroepingsrecht is derhalve bij alle overeenkomsten
  uitgesloten.

Artikel 7: Nakoming bestelovereenkomst en aansprakelijkheid

 1. Eatcard B.V. heeft geen invloed op de uitvoering van de
  bezorgovereenkomst. Eatcard B.V. staat er niet voor in dat de
  producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
  aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de
  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
  bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Eatcard B.V. accepteert
  geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering
  van de bezorgovereenkomst.

Artikel 8: Klachtenregeling

 1. Klachten van de Klant over het aanbod, de bestelling of de
  uitvoering van de overeenkomst, dienen bij het Restaurant te
  worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het
  aanbod van het Restaurant en de uitvoering van de overeenkomst
  ligt bij het Restaurant. Eatcard B.V. kan alleen een
  bemiddelende rol aannemen.
 2. Klachten over de uitvoering van de bezorgovereenkomst kunnen
  niet bij Eatcard B.V. worden ingediend. De Klant dient
  dergelijke klachten bij het Restaurant in te dienen.
 3. Als de Klant een klacht heeft over de Service van Eatcard B.V.,
  dan kan de Klant zijn klacht indienen bij Eatcard B.V., via het
  e-mailadres: support@eatcard.nl. Eatcard B.V zal de klacht in
  behandeling nemen en heeft het streven om de ontvangen klacht zo
  spoedig mogelijk te behandelen en hieromtrent terug te koppelen
  aan de Klant.

Artikel 9: Account

 1. De Gebruiker draagt zelf de verantwoordelijk voor de wijze
  waarop hij/zij toegang krijgt tot de Bestel- en/of
  Reserveringsdienst. De Gebruiker is eveneens zelf
  verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van
  zijn/haar Account. Alsook is de Klant aansprakelijk en
  verantwoordelijk voor het gebruik (ook door derden) via
  zijn/haar account.
 2. De Gebruiker vrijwaart het Restaurant respectievelijk Eatcard
  B.V. volledig tegen alle aansprakelijkheid (ook van en door
  derden) inzake schade of financiële tegenslag, op enigerlei
  wijze ontstaan door het gebruik van het Account.
 3. Het Restaurant respectievelijk Eatcard B.V. is gerechtigd het
  wachtwoord van een Account te veranderen indien dit noodzakelijk
  is in het belang van het functioneren en de veiligheid van de
  Bestel- en Reserveringssystemen.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle op het Bestel- en/of Reserveringssysteem betrekking
  hebbende rechten van Intellectuele eigendom, waaronder mede
  begrepen auteursrechten, logo’s, slogans, teksten, afbeeldingen,
  vormgeving(en), foto’s en overig (stilstaand of bewegend)
  beeldmateriaal, software en overige materialen, de
  databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) komen toe
  aan het Restaurant, haar licentiegevers of door het Restaurant
  ingeschakelde derden.
 2. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van het
  Bestel- en/of Reserveringssysteem uit te printen of te
  downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee enig
  commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet bevoegd
  of gerechtigd om hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen
  aan te brengen.
 3. De Gebruiker is niet gerechtigd het Bestel- of
  Reserveringssysteem, zonder voorafgaande schriftelijke
  instemming van het Restaurant, op welke wijze dan ook geheel of
  gedeeltelijk aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren,
  verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in een ander
  document of ander materiaal of product te gebruiken dan wel te
  hergebruiken.

Artikel 11: Privacy- en cookiebeleid

 1. Eatcard B.V. verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de
  verwerking van persoonsgegevens is onze Privacy- en cookiebeleid
  van toepassing.
 2. Het Privacybeleid waarnaar gelinkt wordt op de
  bestel/reserveringspagina is onderdeel van deze algemene
  voorwaarden. Mocht u meer informatie willen, verwijzen wij u
  naar onze Privacybeleid.

Artikel 12: Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Eatcard B.V. en de Gebruiker c.q. Klant
  waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
  rechter in het arrondissement Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch.