Terms & Conditions

Last modified: October 2021

Artikel 1: Definities

1. Cliënt: de opdrachtgever, met wie de overeenkomst tot levering van diensten van Eatcard wordt gesloten;
2. Diensten: de dienst(en) die Eatcard B.V. met Cliënt overeenkomst, zoals vermeld in de overeenkomst dan wel aanbiedingen, offertes en/of voorstellen;
3. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Eatcard B.V. en Cliënt betreffende de levering van diensten, van welke Overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken;
4. Downtime: een onderbreking van het netwerk van Eatcard B.V. met algehele onbereikbaarheid van één of meerdere diensten tot gevolg;
5. Gebruiksdatum: de datum waarop Eatcard B.V. Cliënt voor het eerst in staat stelt om de Diensten te gebruiken zoals nader bepaald in de Overeenkomst;
6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en éénlijns-prestaties;
7. Vertrouwelijke informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook, schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar, waaronder begrepen, maar tot beperkt tot software, (source) code, programma’s, applicaties, kantgegevens, knowhow, technische specificaties en documentatie;
8. De dikgedrukte koppen, aanduidende paragrafen van deze Algemene Vooraarden, zijn enkel en alleen bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden en zijn slechts indicaties. Hieraan kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Eatcard B.V. , gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, onder Kamer van Koophandel nummer: 76388832.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte aanbiedingen, offertes, voorstellen, diensten, aanvullende diensten en/of vervolg diensten van Eatcard
B.V. alsmede op de Overeenkomst en alle andere overeenkomsten waarbij Eatcard B.V. partij is en verstrekt aan degene die het ‘Contract Eatcard B.V.’ heeft ondertekend.
3. Eatcard B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.
4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
5. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden waarnaar de Cliënt verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: De Overeenkomst

1. Tussen Eatcard B.V. en Cliënt komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Eatcard B.V. de aanvraag van Cliënt heeft aanvaard door schriftelijke bevestiging daarvan ofwel doordat en vanaf het moment dat Eatcard B.V. met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen.
2. Eventuele wijzigingen in de overeenkomst tussen Eatcard B.V. en Cliënt kunnen enkel en alleen schriftelijk plaatsvinden. Deze gewijzigde afspraken treden in werking op het moment dat de voor akkoord bevonden wijzigingen door beide partijen schriftelijk voor akkoord zijn bevonden.
3. Onder het schriftelijk voor akkoord bevinden dan wel bevonden wordt tevens bedoeld een aanvaarding die op elektronische wijze (daaronder e-mail begrepen) tot stand komt.
4. Correspondentie dan wel communicatie van de hand van Eatcard B.V. welke via de elektronische weg plaatsvindt, wordt door Cliënt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij Cliënt het tegendeel bewijst. Indien correspondentie dan wel communicatie niet blijkt te zijn ontvangen als gevolg van (af)leverings- en/ toegangkelijkheidsproblemen dan komt dit onder alle gevallen voor rekening en risico van Cliënt.
5. Eatcard B.V. is gerechtigd om, voor welke reden (en) dan ook, verzoeken tot het verrichtend van diensten te weigeren.
6. Partijen spreken af dat Eatcard B.V. per ommekomst na de totstandkoming van de overeenkomst aanvangt met de nakoming daarvan. De in artikel 7:46d lid 1 BW bedoelde bedenktermijn voor ontbinding van de een overeenkomst op afstand sluiten partijen (zoals bepaald in artikel 7:46 lid 5 onder a BW uit). De bedenktermijn is niet van toespassing.
7. Eatcard B.V. kan op geen enkele wijze instaan voor het bereiken van enig (door de Cliënt) beoogd resultaat.

Artikel 4: Duur van de overeenkomst en opzegging

1. De contractduur tussen Eatcard B.V. en Cliënt is twaalf (12) maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere contractduur overeenkomen. Na ommekomst van voornoemde termijn wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur als initieel overeengekomen. Partijen hebben de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen, waarbij een opzegtermijn van één (1) maand in acht genomen moet worden. Opzegging dient te geschieden per e-mail, gericht aan: support@eatcard.nl
2. Gedurende de eerste twaalf (12) maanden kan de Overeenkomst door geen van partijen (tussentijds) worden opgezegd.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

1. Cliënt is verplicht om datgene te doen dat nodig is voor een tijdige en correcte nakoming dan wel levering door Eatcard B.V. Cliënt zal Eatcard B.V.zo goed als mogelijk in staat stellen om aan haar verplichtingen te voldoen. Daaronder, doch niet, uitsluitend begrepen de navolgende verplichtingen van Cliënt en het zorgdragen voor: tijdige betaling, functionerende internetverbinding, volledige en correct aangeleverde en aan te dragen gegevens welke voor de dienstverlening voor Eatcard B.V. van belang (kunnen) zijn. Deze bepaling is ook van toepassing ingeval van een wijziging van afspraken welke ofwel op initiatief van Cliënt ofwel Eatcard B.V. heeft plaatsgevonden. Ingeval Cliënt de ophaal rustende verplichtingen heeft geschonden en Eatcard B.V. als gevolg hiervan extra werkzaamheden heeft moeten verrichten, dan betaalt Cliënt aan Eatcard B.V. een vergoeding op basis van uurtarief ad € 89,00 ex. BTW per uur. Eatcard B.V. aanvaard geen aansprakelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan uit het feit dat Cliënt (achteraf gezien) onjuiste dan wel onvolledige gegevens heeft aangeleverd. Cliënt vrijwaart Eatcard B.V. ter zake.
2. Eatcard B.V. wordt door Cliënt gevrijwaard welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik dan wel openbaring van de door Cliënt of diens klanten c.q. gebruikers en/of medewerkers aangeleverde informatie.
3. Eatcard B.V. zal de door haar te verrichten werkzaamheden steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichtingen van Eatcard B.V. jegens Cliënt kwalificeren als en hebben het karakter van een inspanningsverplichting. In de verhouding (en) tussen Eatcard B.V. en Cliënt gaat het nadrukkelijk niet om een zogenaamde resultaatsverbintenis. Eatcard B.V. garandeert dan ook niet dat haar diensten en systemen welke Cliënt ter beschikking staan onderbroken zullen functioneren, betrouwbaar zijn en altijd goed bereikbaar zijn, tenzij partijen nadrukkelijk anderszins zijn overeenkomen in een zogenaamde Service Levels Agreement (hierna: S.L.A.)
4. In het geval partijen afspraken hebben gemaakt en deze in een S.L.A. vervat hebben dan gelden de remedies zoals verwoord in de S.L.A. uitdrukkelijk als enige remedie voor Cliënt en kan Eatcard B.V. enkel en alleen uit hoofde en op de basis van de S.L.A. worden aangesproken. Eatcard B.V. is niet aansprakelijk noch schadeplichtig jegens Cliënt voor overschrijding van de S.L.A.
5. Alle door Eatcard B.V. aangegeven en kenbaar gemaakte (leverings-)termijnen en doorlooptijden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gebruiksdatum en de installatiedatum, zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Eatcard B.V. is echter niet gebonden aan (leverings-)termijnen en deze zijn dan ook niet fataal. Door overschrijding van enige (leverings-)termijn raakt Eatcard B.V. niet in gebreke noch in verzuim. In het geval van een (dreigende) overschrijding van een termijn zullen partijen spoedig mogelijk in overleg treden met elkaar, teneinde passende maatregelen te treffen.
6. Eatcard B.V. is gerechtigd om een dan wel de beperking op het gebruik van dataverkeer en opslagcapaciteit door te voeren en deze op elk gewenst moment aan te passen. Eatcard B.V. brengt Cliënt hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte van wijzigingen, doch uiterlijk binnen één (1) maand.
7. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van gebruikersnaam en wachtwoord en alle andere privacygevoelige informatie, zoals zijn/haar pincodes en bijvoorbeeld de login(s) van medewerkers, en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt. Cliënt is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de dienst wordt gemaakt. Eatcard B.V. mag erop vertrouwen dat Cliënt ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Cliënt. Zodra Cliënt het vermoeden heeft dat gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, dan is Cliënt verplicht Eatcard
B.V. daarvan onverwijld en direct op de hoogte te stellen, onverminderd de verplichting van Cliënt om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen teneinde een verdere inbreuk tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam. Gebruikersnamen en/of wachtwoorden mogen door Eatcard B.V. worden verwijderd, indien deze inbreuk op enige rechten van Eatcard B.V. en/of derde onwenselijk worden geacht.
8. Eatcard B.V. is bevoegd de inlogprocedure, wachtwoorden en/of gebruikersnamen van Cliënt te (doen laten) veranderen, indien Eatcard B.V. dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het diensten.
9. Eatcard B.V. is te allen tijde gerechtigd toevoegingen, wijzigingen en/of stopzettingen door te voeren in haar diensten en dienstverlening, op voorwaarden dat de handeling(en) geen vermeerdering van de verplichtingen van Cliënt tot gevolg zal hebben, of diens rechten aanzienlijk verminderen. Indien de handelingen van Eatcard
B.V. een toevoeging inhouden, is Eatcard B.V. gerechtigd om kosten in rekening te brengen die noodzakelijk zijn voor de toevoeging(en). Cliënt is gerechtigd zelf te bepalen of hij/zij van de toegevoegde diensten gebruik wenst te maken, daar is cliënt niet toe verplicht.
10. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen na afronding van de opdracht, per e-mail (support@eatcard.nl) bij Eatcard B.V. worden ingediend.
11. Eatcard B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de cliënt de overeenkomst uitvoert.

Artikel 6: Onrechtmatig gedrag Cliënt

1. Indien Eatcard B.V., op welke wijze dan ook, kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of mogelijk strafbaar gedrag van Cliënt of diens klanten, medewerkers ofwel relaties, dan is Eatcard B.V. gerechtigd haar verplichtingen geheel of ten dele op te schorten, totdat (in rechte) vast is komen te staan of daarvan sprake was.
2. Indien (in rechte) vast komt te staan dat inderdaad sprake is geweest van onrechtmatig en/of strafbaar handelen van Cliënt en/of diens klanten, medewerkers ofwel relaties dan is Eatcard B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. Indien van onrechtmatig en/
of strafbaar handelen geen sprake is (geweest), dan zal Eatcard B.V. haar diensten en dienstverlening weer voortzetten. Eatcard B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die Cliënt zal leiden als gevolg van de opschorting van de verplichtingen aan de zijde van Eatcard B.V. Ook niet indien (achteraf) vast komt te staan dat van onrechtmatig of strafbaar handelen geen sprake was.
3. Enige kosten en/of schade ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit handelingen van Cliënt en/of derden, komen voor rekening van Cliënt. Eatcard B.V. is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 7: Licentie en Intellectueel eigendomsrecht

1. De Cliënt heeft toegang tot de diensten die zijn ontwikkeld door Eatcard B.V..
2. Niets in de Overeenkomst ofwel in het gebruik van de diensten van Eatcard B.V. strekt tot overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten van de ene partij aan de andere partij. Het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan Cliënt resulteert op geen enkele wijze in een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten.
3. Alle (mogelijke) uit de Overeenkomst voorkomende en voortvloeiende rechten van Intellectuele Eigendom komen toe aan Eatcard B.V. Voor zover een bepaald recht dat aan Intellectueel Eigendom verknocht is of hier op enige wijze mee verbonden is, dan is uitsluitend Eatcard B.V. bevoegd tot depot en/of registratie.
4. Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst door Eatcard B.V. tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden), eigendom van Eatcard B.V. ongeacht of deze aan Cliënt of derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 8: Gebruik en Licentie

1. Cliënt verkrijgt een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de diensten van Eatcard B.V., onder de voorwaarden dat Cliënt voldoet aan de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is het Cliënt niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Eatcard B.V. veranderingen in (afgenomen) Diensten van Eatcard B.V. aan te (laten) brengen.
3. Eatcard B.V. is, met inachtneming van de belangen van Cliënt, bevoegd om (afbeeldingen van) de opdrachten te gebruiken in het kader van eigen commerciële doelen, publiciteit en promotie.
4. Eatcard B.V. is gerechtigd de door uitvoering van de Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9: Betaling

1. Binnen 15 dagen na ondertekening van De Overeenkomst dient betaling van de opstartkosten te zijn voldaan.
2. Betaling dient te geschieden op IBAN: NL36INGB0007988486 ten name van Eatcard
B.V. onder vermelding van het factuurnummer.
3. Ingeval de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd dienen de pakketkosten vóór 31 januari van het betreffende jaar te zijn voldaan.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is cliënt een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd, als
bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien Cliënt na drie (3) betalingsherinneringen in verzuim blijft met de betaling, dan is Eatcard B.v. gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek.
5. In geval Cliënt in verzuim is en niet binnen zeven dagen na dagtekening van de aanmaning alsnog is overgegaan tot volledige betaling dan is hij/zij aan Eatcard B.V. verschuldigd buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
6. Eatcard B.V. biedt Cliënt de mogelijkheid om de verschuldigde prijs in een maximale periode van zes (6) maanden in maandelijkse termijnen te voldoen. In het geval dat Cliënt twee (2) maanden of langer uitblijft met betaling, dan is Eatcard B.V.
gerechtigd om, in welke vorm dan ook, alsnog het verschuldigde bedrag ineens en per zonder verdere ingebrekestelling op te eisen.
7. Indien er een SEPA-machtiging is afgegeven, dan zullen de kosten voor de Diensten geïncasseerd worden op het door Cliënt kenbaar gemaakte rekeningnummer. Eatcard
B.V. behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om over te gaan tot verrekening van kosten op de online tegoeden van Cliënt.
8. Indien Eatcard B.V. kosten heeft moeten maken voor het incasseren van de openstaande gelden, dan is Cliënt verplicht deze kosten volledig aan Eatcard B.V. te vergoeden.
9. Vanaf het moment dat Cliënt zijn betalingsverplichtingen niet correct, volledig ofwel tijdig nakomt dan wel anderszins in gebreke is, dan komen de in het kader van deze Overeenkomst ter beschikking gestelde diensten c.q. licentie(s) te vervallen.

Artikel 10: Geheimhouding

1. Cliënt zal alle informatie die Eatcard B.V. als vertrouwelijk bestempeld als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden.
2. Cliënt zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor desbetreffende informatie aan Cliënt is verstrekt. Cliënt zal vertrouwelijke informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk wordt geacht in het kader van de Overeenkomst.

Artikel 11: Onderhoud

1. Eatcard B.V. behoudt zich het recht voor (het gebruik van) haar diensten te onderbreken indien zij dit in het kader van onderhoud noodzakelijk acht. Cliënt onderkent dat het uitvoeren van onderhoud onderbrekingen in het gebruik van de diensten kan veroorzaken. Eatcard B.V. mag in het kader van onderhoud de volgende handelingen (doen laten) uitvoeren: het controleren van bestanden en/of data op signalen van onveilige of illegale handelingen, computeraanvallen en computervirussen en al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt.
2. Indien Eatcard B.V. verwacht dat het onderhoud de dienstverlening aan Cliënt negatief zal beïnvloeden, dan zal Eatcard B.V.:
1) zich inspannen om Cliënt voorafgaand aan het onderhoud daarvan op de hoogte te stellen;
2) voor zover als mogelijk, het onderhoud te laten plaatsvinden vóór 10.00 uur om zo de effecten zo beperkt als mogelijk te houden, en;
3) zich inspannen om enige onderbreking van diensten zo beperkt mogelijk te houden.
3. Eatcard B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen in de technische eigenschappen van de diensten, wijzigingen in data- en telecommunicatienetwerk(en) of enige andere wijzigingen ten aanzien van haar diensten en dienstverlening op elk moment door te voeren. Eatcard B.V. onderkent dat wijzigingen mogelijk invloed kunnen hebben op de door Cliënt in gebruik zijnde rand- en computerapparatuur. Eatcard B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijk schade die zal ontstaan als gevolg van de wijzigingen zoals bedoeld in dit artikel. Cliënt vrijwaart Eatcard B.V. ter zake.
4. Eatcard B.V. is gerechtigd om, zonder voorafgaand kennisgevingsbericht, indien er sprake is van een noodsituatie, welke het direct uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (die kunnen leiden tot enige onderbreking van de diensten) uit te voeren.

Artikel 12: Verhuizing

1. Het is Eatcard B.V. toegestaan haar datacentrum en/of co-locatieruimte(n) te (doen laten) verhuizen. Voorts is Eatcard B.V. bevoegd om haar diensten te onderbreken in het kader van een verhuizing.
2. Cliënt verzet zich niet tegen een dergelijke verhuizing en gaat ermee akkoord dat enige onderbreking van de diensten als gevolg van een verhuizing niet kwalificeert als Downtime, indien Eatcard B.V. uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de verhuizing Cliënt hierover schriftelijk informeert. Daaronder wordt tevens verstaan via e-mail of via het online en door Cliënt te raadplegen platform van Eatcard.
3. De kosten die Cliënt vanwege de verhuizing als bedoeld in dit artikel moet maken, komen voor rekening van Cliënt, tenzij afwijkende afspraken zijn gemaakt en deze schriftelijk door partijen zijn vastgelegd.

Artikel 13: Voorwaarden van Eigendom en Retentierecht

1. Alle eventueel aan Cliënt ter beschikking gestelde Hardware blijft in eigendom van Eatcard B.V. totdat de aan Eatcard B.V. verschuldigde bedragen door Cliënt zijn betaald (conform artikel 3:92 BW).
2. Cliënt is, zolang de eigendom van de ter beschikking gestelde hardware nog niet is overgegaan, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat de hardware in dezelfde staat en kwaliteit blijft als waarin deze ten tijde van het ter beschikking stellen verkeerden.
3. Indien de hardware ten opzichte van de ter beschikking gestelde staat terug aan Cliënt ter hand wordt gesteld, dan is Eatcard B.V. gerechtigd om eventuele herstelkosten bij Cliënt in rekening te brengen.
4. Eatcard B.V. is bevoegd om de door Cliënten betaalde(n) gelden, die Eatcard B.V. uit hoofde van de overeenkomst geïnd dan wel onder zich heeft, niet af te geven aan Cliënt zolang deze in gebreke blijft inzake de nakoming van zijner tegenprestatie (overeenkomstig artikel 3:290 BW).
5. Eatcard B.V. is gerechtigd een innametarief te hanteren voor de geleverde hardware bij uitbetaling, (rest)betaling(en), of elke overige reden(en). Hierbij dienen de volgende termijnen en prijzen als richtlijn:
1) Nieuwstaat (compleet in verpakking, nooit gebruikt): de aanschafprijs minus het aantal maanden verlopen garantie;
2) Tot zes (6) maanden oud: 70% van de aanschafprijs, op voorwaarde dat Cliënt in bezit is van de originele verpakking en de hardware netjes gebruikt is;
3) Tussen zes (6) en twaalf (12) maanden oud: 50% van de aanschafprijs;
4) Alle hardware ouder dan twaalf (12) maanden wordt door Eatcard B.V. niet meer terug- dan wel ingenomen;
5) Op alle voorgaande prijzen is Eatcard B.V. gerechtigd eventuele en daadwerkelijke kilometervergoedingen, voorrijkosten en uurtarieven in mindering te brengen.

Artikel 14: Voorwaarden voor garanties, ruilen en reparaties van geleverde hardware

1. In het geval dat een geleverd product niet compleet is, of defecten vertoond direct na levering, dient Cliënt dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één (1) week schriftelijk te melden, zodat Eatcard B.V. in staat wordt gesteld het defect te herstellen dan wel het product om te ruilen. Indien Eatcard B.V. na genoemde termijn op de hoogte wordt gesteld, zal het defect als reparatie binnen garantietermijn worden behandeld.
2. Eatcard B.V. en haar leveranciers hanteren een standaard garantietermijn van één (1) jaar. Binnen deze termijn worden eventuele gebreken kosten herstelt, mits aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:
1) Voor de duur van één (1) jaar gerekend vanaf factuurdatum;
2) Defect product binnen vijf (5) werkdagen na aanmelding retour ontvangen;
3) Ingeval defect niet onder de standaard garantie wordt geschaad, dan zullen de reparatie- en verzendkosten gefactureerd worden;
4) Ruilobject is niet altijd een gloednieuwe, maar wel representatief;
5) Garantieperiode na omruil blijft lopen vanaf originele factuurdatum.
3. Eatcard B.V. is gerechtigd nadere regels omtrent de voorwaarden voor garanties, ruilen en reparaties van geleverde hardware (op enig moment) vast te stellen, en Cliënt eventueel door te verwijzen naar de bepaalde documenten die Cliënt daaropvolgend dient in te vullen.

Artikel 15: Prijzen en tarieven

1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere belastingen, rechten die voor de levering of prestatie worden geheven of ingevoerd en andere heffingen van overheidswegen. Deze belastingen en rechten worden wel aan de Cliënt doorberekend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Ingeval, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, de krachtens de overeenkomst geldende belastingen en andere heffingen van overheidsinstanties, in binnen- en buitenland, tussentijds worden verhoogd, dan behoudt Eatcard B.V. zich het recht voor om deze verhogingen in de prijzen door te berekenen.
3. Eatcard B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs van de door Cliënt afgenomen producten en diensten, respectievelijk de door Eatcard B.V. in rekening te brengen kosten krachtens de overeenkomst, te verhogen wanneer Cliënt op enig moment besluit de afgenomen diensten/producten (verder) uit te breiden. Dit vindt tevens
overeenkomstig toepassing indien Eatcard B.V. genoodzaakt is extra werkzaamheden te verrichten.
4. Ingeval prijswijzing door Eatcard B.V. van de oorspronkelijk overeengekomen prijs na het sluiten van de overeenkomst, is Cliënt bevoegd de overeenkomst binnen 7 dagen, nadat Cliënt kennis heeft genomen, althans kennis had kunnen nemen van de prijswijziging, schriftelijk te ontbinden.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

1. De Cliënt is vrij om onbeperkt naar eigen goeddunken gebruik te maken van de diensten van Eatcard B.V.
2. Eatcard B.V. is niet verantwoordelijk voor de frequentie waarop cliënt gebruik maakt van de diensten. Eatcard B.V. is dus evenmin aansprakelijk voor de wijze waarop Cliënt de diensten gebruikt.
3. Eatcard B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in de apparatuur of programmatuur waar Eatcard
B.V. bij de uitoefening van haar dienstverlening gebruik van maakt.
4. Eatcard B.V. kan voor zover zij bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, op geen enkele wijze met succes aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortvloeiend uit deze relatie(s) met Eatcard B.V. of het verbreken daarvan ongeacht de vraag of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Eatcard B.V.
5. Indien de aansprakelijkheid van Eatcard B.V. voor door Cliënt geleden schade al moet worden aangenomen, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs, alsook beperkt tot de periode van maximaal twee (2) maanden. Iedere (andere) aansprakelijkheid van Eatcard B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schade in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
6. Eatcard B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de door haar aangeboden diensten/producten op een andere wijze worden gebruikt dan waarvoor deze zijn ontwikkeld en/of bestemd.

Artikel 17: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Eatcard B.V. onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Ingeval een dergelijke omstandigheid zich voordoet is Eatcard B.V. niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegens de Cliënt.
2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Eatcard B.V. geen invloed kan uitoefenen.
3. Gedurende de periode dat sprake is van overmacht en deze situatie voortduurt is Eatcard B.V. gerechtigd de verplichting(en) uit het contract Eatcard B.V. op te schorten.
4. Indien Eatcard B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de Cliënt heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 18: Verwerking van gegevens en privacy

1. Indien Eatcard B.V. dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal de Cliënt Eatcard B.V. desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop de Cliënt uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
2. De Cliënt vrijwaart Eatcard B.V. voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Cliënt wordt gehouden of waarvoor Cliënt op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Eatcard B.V. toegerekend moeten worden.
3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Eatcard B.V. verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Cliënt. Cliënt staat er jegens Eatcard B.V. voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Cliënt vrijwaart Eatcard B.V. tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
4. Indien Eatcard B.V. op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Eatcard B.V. staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
5. Eatcard B.V. gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestandjes die lokaal worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en die Eatcard B.V. gebruikt om het gebruik van de website (anoniem) te meten. Gebruikers van de website bepalen zelf of ze cookies toestaan door hun webbrowser hierop aan te passen.

Artikel 19: Verwerking persoonsgegevens

1. Cliënt garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door hem/haar worden ingevoerd.
2. De volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door Cliënt worden verwerkt bij Cliënt. Cliënt staat er jegens Eatcard B.V. voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Cliënt vrijwaart Eatcard B.V. tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
3. Cliënt heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Cliënt. Partijen houden het ervoor dat Eatcard B.V. ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens “bewerker! in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. Cliënt zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door Cliënt na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Eatcard B.V. begrepen en komen volledig voor rekening van Cliënt.

Artikel 20: Overige bepalingen

1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsook op alle aanbiedingen, offertes, voorstellen en/of de Overeenkomst of enig andere Overeenkomst(en) waar Eatcard B.V. partij bij is, is het Nederlands recht uitsluitend van toepassing.
2. Indien er een geschil tussen partijen ontstaat met betrekking tot of voortkomend uit de Overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden, zullen partijen in overleg treden teneinde tot een gezamenlijke en onderlinge oplossing te geraken. Indien partijen hier niet in slagen, dan zal het gerezen geschil ter definitieve beslechting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter. Alle geschillen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden respectievelijk de Overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.
3. Indien één (1) of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van één (1) of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 21: Gedeponeerd

1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te !s- Hertogenbosch.