Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Eatcard is een handelsnaam en maakt onderdeel uit van The Pixel Group wat een eenmanszaak is naar Nederlands recht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte aanbiedingen, diensten, aanvullende diensten en/of vervolg diensten verstrekt door degene die het ‘Contract Eatcard’ heeft ondertekend (hierna te noemen: “de contractant”).
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden waarnaar de contractant verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Duur van de overeenkomst en opzegging

 1. De overeenkomst treedt in werking nadat het ‘contract Eatcard’ door contractant is ondertekend en aan Eatcard is geretourneerd en door haar is ontvangen.
 2. De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een minimale duur van 1 jaar.
 3. Nadat de termijn van een jaar is verstreken, loopt de overeenkomst stilzwijgend door en wel voor onbepaalde tijd.
 4. Gedurende het eerste jaar kan de overeenkomst door geen van partijen tussentijds worden opgezegd.
 5. Nadat de periode van een jaar is verstreken en aldus stilzwijgend is voortgezet, kan de overeenkomst door zowel Eatcard als de contractant worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Artikel 5: Betaling

 1. Binnen 30 dagen na ondertekening van het ‘contract Eatcard’ die betaling van de opstartkosten en de kosten van de kaarten te zijn voldaan.
 2. Betaling dient te geschieden op IBAN: NL56ABNA04114720967 ten name van Eatcard onder vermelding van het factuurnummer.
 3. Ingeval de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd dienen de pakketkosten vóór 31 januari van het betreffende jaar te zijn voldaan.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de contractant van rechtswege in verzuim en is contractant een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd, als bedoeld in artikel 6:119a BW.
 5. In geval contractant in verzuim is en niet binnen zeven dagen na dagtekening van de aanmaning alsnog is overgegaan tot volledige betaling dan is hij/zij aan Eatcard verschuldigd buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 7: Licentie en Intellectueel eigendomsrecht

 1. De contractant heeft toegang tot het Webportal en App dat is ontwikkeld door Eatcard.
 2. Het eigendomsrecht van het Webportal en App is van Eatcard en blijft ook van Eatcard.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De contractant is vrij om onbeperkt naar eigen goeddunken gebruik te maken van het Webportal en de App.
 2. Eatcard is niet verantwoordelijk voor de frequentie waarop contractant gebruik maakt van haar aanbod. Eatcard is dus evenmin aansprakelijk voor de wijze waarop contractant het portal gebruikt.
 3. Speciale acties, het opbouwen van puntenaantallen, het geven van kortingen aan klanten, en andere acties komen volledig voor rekening van de contractant en niet voor rekening van Eatcard. Zij faciliteert enkel het Webportal en de App.

Artikel 11: Bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Eatcard en de contractant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 13: Verwerking persoonsgegevens

 1. De contractant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door hem/haar worden ingevoerd.
 2. De volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de dienst door de contractant worden verwerkt bij de contractant. De contractant staat er jegens Eatcard voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De contractant vrijwaart Eatcard tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. De contractant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de contractant. Partijen houden het ervoor dat Eatcard ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. De contractant zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de contractant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen
  prijzen en vergoedingen van Eatcard begrepen en komen volledig voor rekening van de contractant.

Artikel 2: De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de contractant het ‘contract Eatcard’ heeft ondertekend en aan Eatcard heeft geretourneerd.
 2. Eatcard hanteert een aantal pakketten aan de hand waarvan zij haar dienst aanbiedt.
 3. Eatcard kan op geen enkele wijze instaan voor het bereiken van enig (door de contractant) beoogd resultaat.
 4. De overeenkomst kan door Eatcard het beste worden uitgevoerd als de klant/gast van contractant haar correcte en volledige ingevulde gegevens achterlaat op het Webportal/App.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Eatcard stelt de contractant een tweetal platformen ter beschikking namelijk een Webportal en een App.
 2. De contractant kan deze platformen onbeperkt raadplegen en op die manier inzage krijgen in het gedrag van hun klanten. De contractant is zelf verantwoordelijk om het Webportal en de App te gebruiken en op deze manieren contacten te onderhouden met de klanten.
 3. Eatcard is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de contractant de overeenkomst uitvoert

Artikel 6: Opschorting

 1. Indien de factuur van Eatcard niet, niet-tijdig, of niet-volledig door de contractant is voldaan, is Eatcard gerechtigd haar diensten op te schorten, waaronder afsluiten van contractant van het Webportal dan wel de App ten gevolge waarvan de contractant geen inzage heeft in de gegevens.

Artikel 8: Wijziging in portal of de app

 1. Eatcard is gerechtigd om op eigen initiatief wijzigingen door te voeren in het portal of de app. Earcard hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan de contractant.
 2. Het eigendomsrecht betreffende deze wijzigingen komt ook Eatcard volledig ten goede.

Artikel 10: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Eatcard onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
 2. Indien Eatcard bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de contractant heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij de contractant in rekening te brengen.

Artikel 12: Verwerking van gegevens en privacy

 1. Indien Eatcard dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal de contractant Eatcard desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop de contractant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. De contractant vrijwaart Eatcard voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de contractant wordt gehouden of waarvoor de contractant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de contractant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Eatcard toegerekend moeten worden.
 3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Eatcard verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de contractant. De contractant staat er jegens Eatcard voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De contractant vrijwaart Eatcard tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien Eatcard op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Eatcard staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
 5. Eatcard gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestandjes die lokaal worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en die Eatcard gebruikt om het gebruik van de website (anoniem) te meten. Gebruikers van de website bepalen zelf of ze cookies toestaan door hun webbrowser hierop aan te passen.

Artikel 14: Gedeponeerd

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch. De voorwaarden kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Eatcard, te weten: